Únor 2013

Šachy

26. února 2013 v 17:24 | Anežka |  Stolní hry
Šachy jsou hra pro dva hráče. Šachové fygurky jsou ve dvou barvách a vědšinou jsou to bílé a černé fygurky. Fygurky jsou rozmístěny po hrací ploše ve dvou řadách, kde v první řadě jsou pěšci a v druhé řadě za pěšcemi je na rohhách věž, kůň, střelec pak královna a vedle královny je král a pak se opakuje střelec, kůň a věž.
Fygurky postupují těmito směry: věž se pohybuje jen buď popřebu nebo vodorovně do stran a nůže kolik políček chce pokud tam nestojí fygurka v cestě. Kůň může jen o tři políčka do tvaru L. Střelec může pouze šikmo a může o kolik políček chce ale nesmí tam být v cestě žádná fygurka. Královna může všude a může o kolik políček chce. Král může jak královna ale s tím rozdílem že může jen o jedno políčko. Pěšci v prvních tazích můžou o jedno nebo dvě políčka do předu ale když už se s tím pěžcem táhlo pěšec může jen o jedno políčko dopředu a sebrat protihráči fygurku může jen šikno a jen o jedno políčko. Vyhrává ten kdo první dá krály šach mat protihráči.


Valérie

23. února 2013 v 16:54 Význam křestních jmen
Valérie Svátek je 18. duben. Toto jméno má taky verzi Valerie.

Valentýn

22. února 2013 v 18:04 Význam křestních jmen
Valentýn Svátek je 14. února. Příbuzná jména jsou Valentyna, Valentýna.

Valdemar

20. února 2013 v 18:53 Význam křestních jmen
Valdemar Svátek je 27. květen. Příbuzné jméno je Valdemara.

Václav

19. února 2013 v 21:04 Význam křestních jmen
Václav je jméno původem slovanské. Jméno Václav znamená více slavný. Svátek je 28. září. Příbuzná jména jsou Václava, Václavka.

Raný středověk v Čechách

18. února 2013 v 20:23 Raný středověk
Raný středověk v Čechách

Společensko- ekonomický vývoj

Ve 12.stol. osadníci kolomizovali - osídlovali a zúrodňovali rozsáhlá území od středních poloh až po podhůří pohraničných hor. Převážná část českých zemí byla dosídlena domácím obyvatelstvem. Temto postup se nazývá initřní kolonizace.
Předáci si začali stavět nová rodová sídla na venkově, zpravidla dvorce s kostelem, která byla pohodlnější než hradiště. Zároveň získali do svých služeb chudé bojovníky a rolníky, kteří se usazovali v okolí a ti se stávali jejich poddanými. Z předáků a družiníků se tak stávala šlechta.
I Praha, která měla v té době již kamenné domy a dvorce, doznala velkého rozvětu. Mezi dvěma hlavními sídly - Pražským hradem a Vyšehradem probíhala živá obchodní stezka. Za vlády Vladislava II. byla postavena řada chrámů a výstavných domů i kamenný Juditin most přes Vltavu.

Politický vývoj

Na počátku 12. stol. o nástupu k vládě se obvykle rozhodovalo mečem. Kruté a kořistné metody byly pro tuto dobu typické, Posledním bojem bylo kruté vyvraždění rodu Vršovců přemyslovskýmí knížaty.
Společnost se však pomalu měnila, bohatla a kulturně dozrávala. Urozené rody předáků se usazovaly a zvelebovaly svá sídla po vzoru vládců.
Česká knížata se musela od počátku zklonit pod diktátem a mocí římského cisaře. Nespokojenost českých knížat s tímto stavem vyvrcholila za vlády Soběslava I.
Římskoněmecký císař Lothar III. vtáhl se svým vojskem do Čech roku 1126, kde byl u Chlumce v Krušných horách poražen českým vojskem. Lothar pak umožnil českým knížatům určitou samostatnost. Česká knížata věřila, že skutečným ochráncem jsou světci sv .Václav a
sv. Prokop.
Římskoněmecký císař Fridrich I. Barbarosa si velmi cenil pomoci českých bojovníků za válek v Itálii a proto povýšil Vladislava II. na českého krále.
Bohužel i nadále pokračovaly rozbroje mezi Přemyslovci. Z těchto bojů vítězně vyšel Přemysl Otakar I., tomu byla udělěna důležitá listina. Roku 1212 cisař Fridrich II. Barbarosa udělil tvz. Zlatou bulu sicilskou, která zaručovala českým králům politickou nezávislost na cisařství.


Šíření křesťanství

V raném středověku se šíří křesťanství, rozvíjí se románská kutrura.
Nejstarší český klášter byl založen na Pražském hradě v 10 stol.. Šlo o ženský klášter při chrámu sv Jiří, kde byly vychovávány Přemyslovny.
Nejstarším mužským klášterem byl Břevnov. Založil ho v roce 993 biskup Vojtěch (Slavníkovec) spolu s Boleslavem II. a přivedl do něj mnichy z Říma - Benediktíny.
Při chrámu sv. Víta vznikla svatovítská kapitula a v Čechách mnoho dalších již v 11. století. Staly se tak středisky latinského písemnictví. Mimořádné postavení měl Sázavský klášter, založený také sv.Prokopem s podporou knížete Oldřicha. Byl jediným místem, kde se pěstovala slovanská liturgie a písemnictví. I po vyhnání slovanských mnichů 1096 zůstal střediskem vzdělanosti a kultu sv. Prokopa.
V 11. stol. vznikaly na Západě další řehole, které se oddělily od řehole benediktinské. Byl to především řád cisterciáků, kteří hospodařili a zvelebovali pustou krajinu. Premonstráti se zabývali spíše duchovní prací na venkově. Přinášeli do Čech vzdělanost, nové technické i zemědělské postupy.

Kultůra a vzdělanost


Středověký panovník vystupoval s nezbytným leskem. Spoluvytvářely ho nejen drahé, ale také umělěcky ztvárněné předměty. Patřila k ním zejména koruna, zlaté kříže, klenoty, drahokamy zdobené ostatky svatých, meče, zbroj a malované knihy.
Přemyslovci se chtěli ostatním evropským panovníkům vyrovnat a proto pomalu opouštěli staré symboly přemyslovské dynastie - pověst o povolání knížete Přemysla Oráče od pluhu. Nově se nechávali korunovat při slavnostním cirkevní obřadu, potvrzující vládu svěřenou jim Bohem. Začali se hlásit k tradicím Velké Moravy. Považovali se spíše za dědice "krále" Svatopluka než za " sedláka".
Životní styl vyšších světských vrstev byl podřízen ideálům rytířství.
I vČechách se rozšířil ideál rytíře jako ušlechtilého křesťanského bojovníka.
Václav I. začal přestavovat panovnická sídla v novém gotickém slohu.Výtvarná díla, stavitelství, rozvoj vzdělanosti byl ovlivněn tímto kultem zbožného rytířství.
Na svůj dvůr si král začal zvát nejlepší pěvce, kteří zpívali písně o lásce německy a proto jim rozuměla jen velmi malá část šlechty.Později proto vznikaly písně zpívané i česky.
Princeznu, nebo královnu obklopovala družina urozených dívek a služebníků, která ji měla zajistit přijemné prostředí.
Ženy se nemohly podílet na veřejné správě ani zastávat politické funkce. Mohly však spravovat vlastní majetek a vystupovat při podpoře církve a v péči o chudé a nemocné.Takovými osobnostmi byly především Anežka Přemyslovna a Zdislava z Lemberka.
Panovník ovlivňoval život na šlechtickém panství jen okrajově. Majitel panství byl vrcholným vlastníkem půdy i pánem, soudcem, vojenským velitelem svých podaných. Měl pečovat o jejich víru a zajišťovat z jejich majetku určité příjmy i pro státní a církevní potřeby. Chudí poddaní neměli prakticky žádná práva a byli nuceni jen plnit požadavky svých pánů.

Tomáš

17. února 2013 v 9:55 Význam křestních jmen
Tomáš je jméno původem aramejské. Jméno Tomáš znamená dvojče, blíženec. Svátek je 7. březen. Toto jméno má taky verzi Tomas, Tomaš. Příbuzná jména jsou Tomáška, Tomasz.

Liblice

14. února 2013 v 19:50 Doporučené výlety
Zámek podle návrhu G. B. Alliprandiho si nechal roku 1699 postavit Arnošt Jozef Pachta z Rájova. Ve střední části elipsovitého půdorysu prostupuje dvěma patry slavnostní sál, v obdélníkových křídlech se nacházejí obytné místnosti. Přízemní hospodářské budovy vytvářejí velký čestný dvůr. V rekonstruovaném zámku je kongrasový hotel Akademie věd a restaurace, otevřená i veřejnosti. Tento zámek se nachází ve Středočeským kraji v okresu Mělník.


Tereza

6. února 2013 v 21:47 Význam křestních jmen
Tereza je jméno původem řecké. Jméno Tereza znamená pocházející z ostrova Thery. Svátek je 15. říjen.