Duben 2013

Vlastimil

27. dubna 2013 v 15:16 Význam křestních jmen
Vlastimil je jméno původem slovanské. Jméno Vlastimil znamená milující vlast, vlastenec. Svátek je 17. březen. Tot jméno má taky verzi Vlastimíl. Příbuzné jméno je Vlastimila.

Vlasta

26. dubna 2013 v 16:17 Význam křestních jmen
Jméno Vlasta znamená vlast, vláda. Svátek je 23. prosinec. Jméno Vlasta má i mužskou variantu.

Vladimír

13. dubna 2013 v 10:45 Význam křestních jmen
Vladimír je jméno původem slovanské. Jméno Vladimír znamená vládce míru, vládce světa, velký vládce. Svátek je 23. květen. Toto jméno má taky verzi Vladimir. Příbuzné jméno je Vladimíra.

Velehrad

12. dubna 2013 v 16:11 Významné poutní místo
Velehrad- významné poutní místo


Historie Velehradu


V lidové tradici je obec dosud ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy. V pramenech 9.-13. století však sídlo tohoto názvu není nikde zmíněno. Nejstarší doklad pro jméno Velehrad je až v listině olomouckého biskupa Jindřich Zidka z r. 1131, ale bez bližší identifikace.
Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. Je úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu.
V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo a církevní jazyk - staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky nim se naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě a dospět tak k duchovní realizaci, díky nim se z našich předků stali vzdělaní a racionálně uvažující lidé. Je tedy více než zřejmé, že sv. Cyril a Metoděj se výrazně zapsali do českých dějin.
Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v románském stylu s vlivem rané gotiky. Rozsáhlý komplex spolu s konventním kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl dokončen ve čtyřicátých letech 13. století. Jeho pozdější osudy: r. 1421 vypálen moravskými husity, znovu obnoven v letech 1587-1592, raně barokní přestavba v letech 1629-35; současná podoba pochází z přelomu 17 a 18. stol.
V době církevních reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení cisterciáckého kláštera a svatyně plnila funkci farního kostela. Dochází ke značnému chátrání, kterému je v nejnutnější míře zamezeno v letech 1863-85, tedy v době miléniových oslav příchodu cyrilometodějské misie na Moravu r. 1863. V r. 1890 přicházejí na Velehrad jezuité, zřizují zde gymnasium a konvikt s názvem Papežská kolej Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Areál prochází v letech 1935-39 rozsáhlou restaurací.Součastnost Velehradu


Velehrad v součastnosti je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Uherské Hradiště. Farnost zahrnuje obce Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy. Dohromady čítá asi 3.500 obyvatel. Přímo na Velehradě z tohoto počtu žije asi 1.300 lidí.
Chloubou farnosti je nádherná barokní bazilika (postavená na románských základech) s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera.
V podzemí baziliky je přístupné lapidárium. Na nádvoří před bazilikou slavil 22.4.1990 mši sv. papež Jan Pavel II.. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku.
Ve farnosti působí 2 řehole. Duchovní správu a chod v bazilice zajišťuje řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Řeholní dům zde mají a chod poutního a exercičního domu zajišťují sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Je zde dům pro kněze-důchodce zvaný Marianum. Na území farnosti se nacházejí 3 domy Ústavu sociální péče pro mentálně postižené s kapacitou asi 300 osob.


Setkávání na Velehradě


Tradiční setkání na Velehradě začalo v 80. letech minulého století. V roce 1985 bylo na Velehradě slyšet pukání ledů. Za jeden z významných momentů občanského sebeuvědomění, který později přispěl k pádu komunistického režimu, dnes historici považují velehradskou cyrilometodějskou pouť konanou v roce 1985. Oslavy na Velehradě v neděli 7. července 1985 byly významným kulatým 1100. výročím úmrtí svatého Metoděje.
Vláda tehdy odmítla vyslyšet hlasy věřících, kteří se dožadovali pozvání papeže Jana Pavla II. Místo totálního zákazu nebo přímých restriktivních opatření se však nakonec představitelé státní moci rozhodli využít přirozeného cítění katolíků a pokusili se udělat z velehradské pouti jakousi mírovou slavnost. Což může nejlépe dosvědčit dobový snímek fary, na němž je zachycen povinně vyvěšený transparent hlásající heslo: Nejdražší ze všeho je mír!
Na moravský Velehrad přijelo v roce 1985 nebývalé množství, snad čtvrt milionu, věřících z Moravy, Čech a hojně také ze Slovenska. S bouřlivými ovacemi přivítali na poutním místě jak Papežova zástupce kardinálaAgostina Casaroliho, vatikánského státního sekretáře, tak i již tehdy velmi populárního pražského kardinála Františka Tomáška. Casaroli předal velehradské bazilice zvláštní papežské vyznamenání - Zlatou růži. Při projevech hostů se začali poutníci skandováním dožadovat příjezdu Papeže. Rozhořčeným pískáním reagovali napokus o politickou propagandu tehdejšího ministra kultury Milana Klusáka a některých dalších zástupců státní správy. Shromáždění nakonec vyznělo jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického protestu, proti kterému se však státní moc neodvážila přímo zasáhnout. Velehradské pouti se v tomto památném roce zúčastnila řada lidí, kteří se po listopadu 1989 dostali do významných funkcí veřejného života.
Velehrad je jako poutní místo důležitou součástí církevního života i po listopadu 1989, a to především pro moravské věřící. Navíc se teď chystá oslava 1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů. Při této příležitosti usiluje ČBK o návštěvu papeže.

Vladěna

10. dubna 2013 v 16:49 Význam křestních jmen
Vladěna je jméno původem slovanské. Jméno Vladěna znamená vládkyně. Svátek je 30. srpen.

Vladan

6. dubna 2013 v 16:13 Význam křestních jmen
Vladan Svátek je 9. leden. Příbuzné jméno je Vladana.